Datalogic QD2590-BKK1 Black QD2590 Handheld Bar Code Scanner